KANALIZACE V RUMBURKU

V roce 2004 bylo založeno "Sdružení za zlepšení vodohospodářských poměrů ve Šluknovském výběžku“, v němž chtěly obce dosáhnout na dotace z evropského Fondu soudržnosti pro dobudování a rekonstrukci vodohospodářské infrastruktury. Záměr předpokládal dobudování a rekonstrukci chybějící vodohospodářské struktury ve Šluknovském výběžku. Byl sestaven z dílčích projektů obcí. Součástí záměru bylo i dobudování kanalizace v Rumburku. Při rozhodování o přidělení peněz však došlo v Bruselu k neshodám a žádost byla smetena se stolu. Tímto veškeré námi dohledatelné snahy ze strany MÚ Rumburk končí. Pro přehled dodáváme, že součástí Sdružení byl například i Šluknov se záměrem vystavět novou čističku odpadních vod, po neúspěchu v EU začali jednat se Severočeskou vodárenskou společností a 11. 1. 2011 byla ve Šluknově zahájena výstavba ČOV. Stejně tak Varnsdorf se záměrem rekonstrukce ČOV, po neúspěchu, jednal se Spolkovým ministerstvem pro životní prostředí, ochranu přírody a reaktorů SRN, kde také neuspěl a následně se Severočeskou vodárenskou společností a 1. 4. 2008 začala kompletní rekonstrukce. Mohli bychom pokračovat dalšími obcemi, které byli součástí Sdružení a jejichž záměr již byl realizován, snad kromě nového vodovodu v Rybništi a právě v Rumburku. Tato snaha nám přijde vzhledem k množství domácností, které nemají možnost se napojit na veřejnou kanalizaci, rozhodně nedostačující a rádi bychom se v budoucnu podívali na to, zda současný stav kanalizace v Rumburku není i v rozporu se Směrnicí Rady EU o čištění městských odpadních vod č. 91/271/EHS, která se týká aglomerací nad 2000 obyvatel, kdy se ČR v rámci přistoupení k EU zavázala zajistit odkanalizování a čištění odpadních vod v aglomeracích nad 2000 obyvatel do konce roku 2010. Naším cílem je minimálně nastartovat odkanalizování částí Rumburku, ve kterých kanalizace chybí.