K OTÁZCE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ V RUMBURKU

Zastáváme názor, že je zcela jistě nutné se v našem městě zaobírat nastavením systému odpadového hospodářství. K myšlence bezplatného svozu odpadu však uvádíme, že se v současné situaci jedná o nekoncepční řešení. Jedním z důvodů je absence třídící linky ve vlastnictví (případně spoluvlastnictví) města, ze které by se chybějící peníze do rozpočtu města vrátily. Město by mělo hospodařit s péčí řádného hospodáře. Bezplatný svoz odpadu bez finančního krytí z prodeje vytříděného odpadu recyklačním firmám by mohl být městu vytknut auditory při auditu hospodaření.

O variantě bezplatného svozu lze po zralé úvaze uvažovat pouze v případě, že by město vlastnilo (spoluvlastnilo) třídící linku. Je možné, aby se spojilo několik obcí a měst a využít případně některých z dotačních titulů, které jsou pro oblasti odpadového hospodaření průběžně vypisovány. V případě zřízení třídící linky, je možno vytřídit velké množství zpracovatelného odpadu a zejména papír a plasty prodávat recyklačním firmám, kterých je na trhu dostatečné množství. Předpokladem je rozmístění více nádob na separovaný odpad v ulicích našeho města, svoz bioodpadu, pořízení kompostérů.

Rádi bychom, aby lidé více třídili. Jako vzorový příklad tzv. dobré praxe lze vzít obec Šitbořice, kde je nastavený systém vysoce motivační směrem k třídění odpadu. Tento systém má rozhodně smysl a my bychom v oblasti odpadového hospodářství v našem městě také chtěli jít podobnou cestou.

Dále jsme jednoznačně pro zavedení systému vratných kelímků při konání všech sportovních, kulturních a společenských akcí v našem městě. Jedná se o unikátní řešení, které zásadním způsobem sníží objem jednorázového plastového odpadu. Z kelímků se mohou stát i oblíbené suvenýry, protože je možno je nechat potisknout motivem dané akce, případně pozvánkou na akci další. Ukážeme tak, že naše město je vizionářské, působí osvětou na své občany a chce, aby všichni občané pochopili, že rozumné nakládání s odpadem má smysl.