FINANCOVÁNÍ NAŠICH CÍLŮ?

NASTOLENÍ EFEKTIVNÍ DOTAČNÍ POLITIKY. BEZEZBYTKOVÉ ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH TITULŮ!

 K naplnění cílů, které jsme si vytýčili a vnímáme je jako nezbytné pro rozvoj našeho města a spokojenost občanů, je zapotřebí cílevědomě, aktivně a plánovitě pracovat na získávání finančních zdrojů. Stojíme si za tím, že všechny body našeho programu je reálné splnit. Jsme připraveni čelit výzvám, pracovat a prosazovat řešení problémů, které tíží obyvatele našeho města. Pro financování rozvoje města je nutno využívat vícezdrojové financování. Obvykle základ financování tvoří vlastní finanční zdroje města, což ale v tuto chvíli není příliš reálné, neboť město Rumburk počítá s úhradou ztráty LNaP a. s. a také se z důvodu krytí ztráty LNaP a. s. zadlužilo (v současné době je čerpán úvěr ve výši 60 mil. korun a další – revolvingový úvěr ve výši 17 mil. korun). Nejprve je tedy nutno stabilizovat ekonomickou situaci města.

Je nutno nastolit efektivní dotační politiku! Beze zbytku čerpat dotační tituly, tedy začít využívat finanční zdroje z evropských, národních, krajských, nadačních a dalších programů a fondů. Již jsme se několikrát setkali s dotazem typu: „Kde vezmete finance na vámi plánované rozvojové aktivity našeho města?“. Hlavním úkolem nového vedení města by mělo být aktivně vyhledávat a iniciovat získávání finančních zdrojů, kterými by bylo možné pokrýt plánované rozvojové aktivity našeho města. To samozřejmě předpokládá existence kvalitně pracujícího projektového týmu.

Pro příklady nemusíme chodit daleko. Například Varnsdorfu se v tomto v tomto volebním období podařilo získat na rozvoj města z nejrůznějších dotací úžasných 150 miliónů (jak uvedl starosta města v rozhovoru pro Děčínský deník). Šluknov jen od počátku tohoto roku získal v rámci různých dotačních titulů 12 miliónů. V rámci celého volebního období (2015–2018) město Rumburk získalo 39,1 mil Kč. Jsou města a obce, kterým se daří získávat mnohem větší objemy financí z různých dotačních titulů.

A právě v této oblasti fundraisingu (shromažďování zdrojů) naše město významně a neomluvitelně „pokulhává“ za ostatními městy či obcemi v regionu i mimo něj. Je nezbytné nastolit efektivní dotační politiku tak, aby město Rumburk nebylo ve svých rozvojových plánech a aktivitách limitováno pouze svým omezeným rozpočtem.

V následujících příkladech uvádíme, z jakých fondů a dotačních výzev je možno žádat o finanční prostředky, kterými lze námi plánované rozvojové aktivity města financovat. Nejprve je uveden seznam rozvojových aktivit a poté rozpracovány možnosti jejich financování.

Plánované rozvojové aktivity:

 1. Dobudování kanalizace a vodovodu
 2. Oblast řešení sucha a zeleně ve městě
 3. Výstavba a opravy chodníků a silnic
 4. Výstavba a budování cyklostezek
 5. Revitalizace areálu letního kina
 6. Startovací byty pro mladé páry či neúplné rodiny
 7. Revitalizace sídliště V Podhájí včetně vybudování nových parkovacích míst
 8. Navýšení kapacity mateřských škol
 9. Centrální preventivní programy do MŠ a ZŠ zřizovaných městem
 10. Nakládání s odpady
 11. WI-FI internet zdarma na veřejných plochách
 12. Domov pro seniory

 

 1. Dobudování kanalizace a vodovodu

Možnosti financování:

OPŽP – Operační program životní prostředí, IROP – Integrovaný regionální operační program

Mezi podporované oblasti mimo jiné patří:

 1. zajistit dodávky pitné vody
 2. výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci, výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod

 

 1. Oblast řešení sucha a zeleně ve městě

Možnosti financování:

OPŽP – Operační program životní prostředí

Mezi podporované oblasti mimo jiné patří:

 • revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně:
  • zakládání / obnova funkčně propojených ploch a prvků sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch):
   • zakládání ploch a prvků veřejné zeleně, zatravněných ploch včetně druhově bohatých trávníků apod.
   • obnova funkčního stavu stávajících ploch a prvků veřejné zeleně (revitalizační zásahy, ošetření stromů, doplnění stávající výsadby),
   • realizace přírodě blízkých opatření ke zpomalení odtoku a retenci srážkové vody jako součást zakládání a obnovy ploch a prvků zeleně.
 • obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru

 

 1. Výstavba a opravy chodníků a silnic

Možnosti financování:

SFDI – Státní fond dopravní infrastruktury

Mezi podporované oblasti mimo jiné patří:

 1. finanční prostředky na akce na dopravní infrastruktuře zaměřené ke zvýšení bezpečnosti

dopravy nebo jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace podél silnic I., II., III. třídy nebo místních a dále akce zaměřené na úpravy dopravní infrastruktury směřující ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy a jejího zklidnění na silnicích I., II. nebo III. třídy;

 1. b) výstavba, rekonstrukce nebo úpravy chodníků;
 2. c) výstavba, rekonstrukce nebo stavební úprava vlastních autobusových zálivů;
 3. d) měřiče rychlosti vozidel s informativními ukazateli okamžité rychlosti vozidel (pouze informativní měřiče bez možnosti jejich využití pro sledování a zpracování podnětů pro

zahájení řízení v souvislosti s přestupky řidičů).

 

IROP – Integrovaný regionální operační program

Mezi podporované oblasti mimo jiné patří:

 • zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury.
 1. Výstavba a budování cyklostezek

Možnosti financování:

SFDI – Státní fond dopravní infrastruktury

Mezi podporované oblasti mimo jiné patří:

 1. výstavba cyklistické stezky;
 2. oprava cyklistické stezky;
 3. zřizování jízdních pruhů pro cyklisty na místních komunikacích nebo silnicích II. a III. třídy

 

 1. Revitalizace areálu letního kina

Možné způsoby financování:

Státní fond kinematografie, krajské dotace, Nadace proměny, dotace Ministerstva kultury a Ministerstva financí, EHP a Norské fondy, Fond obnovy a rozvoje.

 1. Startovací byty pro mladé páry či neúplné rodiny

Možné způsoby financování:

IROP – Integrovaný regionální operační program

OP Zaměstnanost – Sociální začleňování a boj s chudobou

Mezi podporované oblasti mimo jiné patří:

 1. podporování především sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím sociálních služeb, služeb pro rodiny atd., dále propojování podpory v oblasti bydlení, zaměstnání, sociální práce a zdravotní péče;
 2. podpora plánování sociální bytové politiky obcí, podpora služeb zaměřených na prevenci sociálního vyloučení osob apod.;
 3. zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů. Optimalizace infrastruktury sociálních služeb, odstranění překryvů v jejich nastavení a rozmístění a udržitelnost sítě sociálních služeb. Opatření budou směřována na pořízení bytů a bytových domů pro sociální bydlení, podporováno bude i zahrnutí doplňující zeleně v okolí budov a na budovách.

 

 1. Revitalizace sídliště V Podhájí včetně vybudování nových parkovacích míst

Možnosti financování:

 IROP – Integrovaný regionální operační program

Mezi podporované oblasti patří:

 • nová zelená úsporám – Bytové domy – program je zaměřen na podporu úsporných opatření bytových domů s cílem snížení produkce znečišťujících látek a tím zlepšit vzhled města. Program spadá pod Národní programy.

Státní fond rozvoje bydlení:

Mezi podporované oblasti patří:

 • regenerace veřejných prostranství na sídlištích (výzva končí v září, nicméně lze očekávat další podobné výzvy, jako například „Panel“, který byl určen na rekonstrukci panelových bytů).

 1. Navýšení kapacity mateřských škol

Možnosti financování:

IROP – Integrovaný regionální operační program

Mezi podporované oblasti patří:

 • infrastruktura pro předškolní vzdělávání – program je zaměřen na zajištění dostatečné kapacity kvalitního a cenově dostupného zařízení péče o děti do tří let, dětské skupiny a mateřské školky. Program reaguje na kapacitní nedostatek zařízení pro předškolní vzdělávání a péči.

 1. Centrální preventivní programy do MŠ a ZŠ

Možnosti financování:

OP VVV – Operační program – Výzkum, vývoj a vzdělávání

Mezi podporované oblasti patří:

 1. a) pomoc žákům ohroženým školním neúspěchem;
 2. b) zájmové kluby.

MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Mezi podporované oblasti patří:

 1. a) poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na poskytování aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2019 - "Bezpečné klima v českých školách";
 2. b) podpora aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování. V této výzvě jsou poskytovány finanční prostředky právnickým osobám vykonávajícím činnost škol
   a školských zařízení. Program je zaměřen na podporu projektů primární prevence všech typů rizikového chování zaměřené na děti a mládež, které se dále dělí na primární prevenci všeobecnou, selektivní a indikovanou.

MVČR – Ministerstvo vnitra ČR

Mezi podporované aktivity patří:

 • program prevence kriminality na místní úrovni – situační prevence, sociální prevence, informace pro občany, vzdělávací akce, zvyšování pocitu bezpečí občanů a snižování míry a závažnosti trestné činnosti, reakce na nové hrozby a realizace pilotních projektů apod.

 Rada vlády ČR

Mezi podporované aktivity patří:

 • dotace na protidrogovou politiku – Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky vyhlašuje dotační řízení na projekty protidrogové politiky každoročně do 31. července.                                                      
 1. Nakládání s odpady

Možnosti financování:

OPŽP – Operační program životní prostředí

Mezi podporované oblasti mimo jiné patří:

 • materiálové a energetické využití odpadů – program Materiálové a energetické využití odpadů je součástí Operačního programu Životní prostředí v programovém období 2014 – 2020. Je zaměřen na podporu aktivit nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj druhotných surovin.

Podporu lze využít na:

 • zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů;
 • zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury;
 • stavbu sběrného dvora;
 • modernizaci stávajícího sběrného dvora s navýšením jeho kapacity;
 • stavbu či modernizaci třídicích a dotřiďovacích linek pro separaci komunálních odpadů;
 • stavbu či modernizaci zařízení pro úpravu odpadů;
 • stavbu či modernizaci bioplynových stanic;
 • stavbu či modernizaci zařízení pro energetické využití ostatních odpadů, které nejsou vhodné pro materiálové využití;
 • stavbu či modernizaci zařízení pro tepelné zpracování odpadních kalů z čistíren odpadních vod (ČOV);
 • výrobu paliv z ostatních odpadů.

 1. WI-FI internet zdarma na veřejných plochách

Až osm tisíc evropských obcí má v příštích dvou letech získat dotaci na stavbu Wi-Fi hotspotů na veřejných místech. Obce a města mohou provést za obdrženou dotaci nákup a instalaci Wi-Fi zařízení (bezdrátových přístupových bodů) v centrech místního veřejného života, která si zvolí. Veřejnými místy se myslí například nádraží, parky, knihovny a podobně.

Obce a města budou smět dotaci použít na nákup nové infrastruktury nebo na upgrade té stávající. Z dotace se dá zaplatit až 100 % nákladů na stavbu hotspotu, nebo se dá použít na financování jen části většího projektu. Minimální rychlost sítě musí být 30 Mb/s.

Dotované sítě budou obce muset poskytovat uživatelům zdarma, bez reklam a nebudou smět sloužit ke sběru osobních údajů. Nebudou také smět konkurovat už existujícím, zdarma poskytovaným Wi-Fi sítím ve stejném místě.

Nová výzva k podání přihlášek bude zveřejněna na podzim letošního roku, přesné datum prozatím nebylo oznámeno. Obce a města budou o spuštění portálu informovány e-mailem

 1. Domov pro seniory

Možnosti financování:

IROP – Integrovaný regionální operační program

Mezi podporované oblasti mimo jiné patří:

 1. a) sociální bydlení – zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
 2. sociální bydlení pro vyloučené lokality.

 

Programové období Integrovaného regionálního operačního programu je 2014–2020. Nutnost sledovat připravované další programové období…